ചെറുതിൽ ചെറുതും വലുതിൽ വലുതും - പി.ആർ. മാധവപ്പണിക്കർ - കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

P.R. Madhava Panicker