పాద్మసంహితలోని యోగపదము పతంజలి యోగదర్శనము - ఒక పరిశీలన

డి నరసింహారెడ్డి