பெரியபுராணம் திருமுறைகளின் கவசம்

இராமச்சந்திரன், தி.ந.